Opdrachtgeverslijst

Academie voor medisch specialisten (workshop verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid)

ActiZ, organisatie van zorgondernemers (Handreiking privacy voor zorgorganisaties)

Amsterdamse Cardiologen Vereniging (presentatie over EPD)

Aon Corporate Wellness (juridisch advies)

Arbo Extra (bijscholing)

Arbo Unie (2 x interim juridisch adviseur)

Arts&Auto VVAA (publicatie)

Atrium Medisch Centrum Heerlen (juridisch advies)

BarentsKrans N.V.advocaten en notarissen (juridisch advies gezondheidrecht) Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health UMC st. Radboud (bijscholing opleiders huisartsen en co-assistenten)

Compagnonscursus Meppel

DAF Trucks N.V. – Heineken (workshop actualiteiten voor bedrijfsartsen)

De Hart&Vaatgroep (vraagbaak)

DED&A medical group BV (samenwerkingsverband begeleiding EPD/ICT binnen zorginstellingen)

DeKinderkliniek (advies)

Deventer ziekenhuis (advisering EPD)

1ste Lijn Amsterdam (bijscholing huisartsen)

GAVscoop (publicatie)

GGD Gelre-IJssel (presentatie over jeugdrecht/beroepsgeheim)

GGD regio Twente (presentatie over kindermishandeling)

GGZ Noord- en Midden Limburg (presentatie over beroepsgeheim)
Gj Gezondheidszorg jurisprudentie (commentaar bij een juridische uitspraak)

Indicator, uitgever (vaste auteur/redacteur gezondheidsrecht)

Heliomare (advies verantwoordelijkheden beroepsbeoefenaren)

Hosmus Synergie B.V.

Huisarts en Wetenschap (publicatie)

Huisartsen klachtencommissie Amsterdam (bijscholing klachtencommissie)

Huisartsenopleiders Nijmegen (bijscholing gezondheidsrecht)

Huisartsenpost IJssel-Vecht/Flevoland (bijscholing)

Juncto universiteitblad RU (interview voor artikel)
Juridisch Genootschap kring Zutphen/Deventer (presentatie over ethische/juridische dilemma’s)

KienhuisHoving N.V. advocaten en notarissen (presentatie en juridische adviezen gezondheidsrecht)

Klachtencommissie Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid (bijscholing voor huisartsen)
Klachtencommissies en klachtenfunctionarissen regio Eindhoven (diverse bijscholingen klachtencommissie)

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland (diverse bijscholingen)

Klachtencommissie Kempenhaeghe (bijscholing)

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (diverse opdrachten)

KNMG District Groot Gelre (diverse presentaties)

KNMG District Stedendriehoek (diverse presentaties)

KNMG District Twente (presentatie Meldcode kindermishandeling)

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) (diverse opdrachten)

Lemma BV uitgever (bijdrage publicatie boek)

LHV Huisartsbeurs Rotterdam (diverse workshops)

Máxima Medisch Centrum Eindhoven (advisering EPD)

Medilex (diverse presentaties)

Medisch Contact (diverse publicaties)

Medische Opvang Asielzoekers (MOA) Limburg (tuchtprocedure)

MedNet (interview voor artikel)

Medrie Zwolle (advies contract HAP)

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (bijscholing)

Nederlandse Vereniging van Artsen Somatisch werkzaam in de Psychiatrie (NVASP) (presentatie)

Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP) (lid werkgroep ontwikkelen Richtlijn)

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) (presentatie)

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) (voorzitter klachtencommissie tot 2010; bijscholing)

Nederlands Huisartsen Genootschap (div. publicaties)

NHG-praktijkaccreditering® (diverse opdrachten)

Nij Smellinghe Drachten (presentatie EPD)

Orbis Medisch Centrum (presentatie beroepsgeheim)

Patiënt (ondersteuning bij inzage en claim verzekeraar)

Primair Huisartsenpost Harderwijk (bijscholing voor praktijkondersteuners)

Psyon (advies keuringsartsen)

Rathenau Instituut Den Haag (advies startnotitie EPD expertmeeting Eerste Kamer)

Rechtsbijstand aan individuele beroepsbeoefenaren (zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen) en patiënten

Regieraad Kwaliteit van Zorg VWS (advies uitgave Kwaliteitscanon)

Sanquin (bijscholing)

Santar adviesdienst gezondheid en werk (advies dossierbeheer en –toegang bedrijfsartsen)

Saxenburgh Groep Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg (advisering EPD)

SCEM conference services (diverse bijscholingen)

Sdu Uitgevers (redacteur Handboek Privacy gezondheidszorg)

Springer Uitgeverij (publicatie)

Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Nw-Nederland (bijscholing)

Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel Vecht Flevoland (bijscholing)

Stichting Haagse Gezondheidscentra (diverse bijscholingen)

Stichting Innoforte (lid Raad van Toezicht)

Stichting klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid (bijscholing)

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Midden-Nederland (bijscholing)

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (bijscholing)

Stichting TravelAlert (workshop voor artsen reizigersadvies)

Stichting Zuidzorg (huisjuridische activiteiten)

Tergooiziekenhuizen (vice-voorzitter klachtencommissie)

Texelcursus Friese huisartsen (bijscholing gezondheidsrecht)

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) (redacteur diverse publicaties)

Triodag huisartsen Leeuwarden (bijscholing)

Twente huisartsengroepen en –diensten (protocol disfunctioneren)

Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) (bijscholingen en juridische adviezen leden)

Vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) (presentatie EKD)

Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) (diverse adviezen)

V&VN (publicaties)

VU-podium/Vereniging VU-Windesheim (presentatie EPD)

Wenckebach Instituut Groningen (presentatie Meldcode kindermishandeling)

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Eemland-N.W.Veluwe (diverse bijscholingen)

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Rijnland Midden Holland (diverse bijscholingen)

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Gooi- en Vechtstreek (workshops Nieuwsdagen en Duodagen)

WPEX (advies gezondheidsrecht keuringsartsen)

Ziekenhuis Hardenberg (advies implementatie EPD)

Ziekenhuis Gelderse Vallei (voorzitter klachtencommissie)

ZijSpreekt (voor presentaties zie http://zijspreekt.nl/html/rosemariedoppegieter.html)

Zorgbelang Brabant (advies patiëntenrechten)

Zorgbelang Gelderland (lid klankbordgroep CJG)

Zorgvisie (publicatie)