Dienstverlening

Voor wie?

DG Doppegieter Gezondheidsrecht adviseert en ondersteunt zowel individuele zorgverleners als instellingen en instanties binnen de zorg. Dus artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, fysiotherapeuten, hagro’s, huisartsenposten, specialisten/maatschappen, gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, GGD-en, arbodiensten, beroepsorganisaties, klachtencommissies, bij- en nascholingsinstituten, congresbureaus etc. kunnen allen met hun vragen vertrouwelijk terecht.
DG Doppegieter Gezondheidsrecht maakt voor optimale advisering of verwijzing zo nodig gebruik van deskundige collega’s op aanverwante terreinen. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

Expertise

 • Opstellen en beoordelen van privacyreglementen, klachtenregelingen, gedragscodes etc.
 • Vragen rond privacy en beroepsgeheim, te nemen acties rond EPD, LSP, online gegevensverkeer
 • Eisen rond behandelingscontract hulpverlener-patiënt-instelling
 • Bevoegd- en bekwaamheid van hulpverleners volgens de Wet BIG
 • Regelgeving rond minderjarigen/gescheiden ouders en Jeugdgezondheidszorg, zoals verwijsindex en EKD
 • Regelgeving rond geneeskundige verklaringen
 • Eisen medisch keuringen en deskundigenrapportages binnen de zorg
 • Verantwoordelijk- en aansprakelijkheidsverdeling tussen hulpverleners en binnen instellingen
 • Kwaliteit en veiligheid in de zorg
 • Juridische positie van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.
 • (Voorkomen van) disfunctioneren van beroepsbeoefenaars binnen Hagro of instelling
 • Juridisch advies en ondersteuning bij (dreigende) geschillen, klacht- en tuchtzaken
 • Bij- en nascholing en voordrachten afgestemd op de specifieke groep deelnemers
 • Redigeren van informatiefolders, brochures, publicaties etc. op genoemde gebieden
 • Interim werkzaamheden bijv. tijdelijke vervanging van medewerkers