Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DG Doppegieter Gezondheidsrecht voor opdrachtgevers

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (bijgestelde) opdrachtenen overeenkomsten tussen DG Doppegieter Gezondheidsrecht (hierna DG) en de opdrachtgever, in het kader van een opdracht. Deze zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met DG, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Afwijkingen op deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertetraject en termijnen

De periode van oriënterend gesprek tot ondertekening van de opdracht bedraagt maximaal 6 weken. Indien van toepassing, worden tijdens het oriënterende gesprek tussen (potentiële) opdrachtgever en DG in overleg een of meer suggesties gedaan en overeengekomen.
Binnen maximaal twee weken na dit gesprek wordt door DG zonodig een offerte uitgebracht. Voorzover van toepassing wordt uiterlijk een week na het vaststellen van de offerte de definitieve opdracht door de opdrachtgever en DG ondertekend.

Artikel 3 Overschrijding van termijnen

1. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens, literatuur, ruimte, of andere overeengekomen bijdragen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. DG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de uitvoering van de opdracht die (mede) het gevolg zijn van het niet tijdig aanleveren van deze bijdragen door opdrachtgever.

2. Als overschrijding van de in artikel 2 genoemde termijnen dreigt door niet aan DG of de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, dan zal DG direct met de opdrachtgever in overleg treden over de noodzakelijke aanpassingen van het tijdschema.

3. Als DG verwijtbaar het overeengekomen tijdpad overschrijdt, kan de opdrachtgever een korting op de opdrachtprijs bedingen. Deze korting bedraagt maximaal het percentage van de opdrachtprijs dat overeenkomt met het percentage vertraging in tijd.

Artikel 4 Wijzigen van de opdracht

Gedurende de uitvoering van de opdracht kan in overleg tussen de opdrachtgever en DG worden besloten tot bijstelling van de opdracht, zowel qua inhoud als qua tijdpad. Deze bijstelling leidt tot een bijgestelde opdracht of een aanhangsel bij de oorspronkelijke opdracht. Hierop zijn deze leveringsvoorwaarden ook van toepassing. Bijstelling van de opdracht kan betekenen dat de opdracht extra tijd en extra geld kost.

Artikel 5 Betaling

DG stuurt na afronding van de opdracht een factuur aan de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, op een door DG aan te geven wijze.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Elk van de partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd als deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Tenzij anders is overeengekomen blijven de auteursrechten op alle adviezen, rapporten, contracten en andere bescheiden die DG bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, bij DG berusten, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

DG is tegenover de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een verwijtbare fout door DG begaan.
Voor de lezing van dit artikel wordt onder een verwijtbare fout verstaan: een fout die een zorgvuldig opdrachtnemer onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakuitoefening, behoort te vermijden. De te vergoeden ter zake van een aan DG toerekenbare fout is per opdracht beperkt tot een maximum van het aan hem toekomend honorarium. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is voltooid.

Artikel 9 Geschillen

1. DG is gerechtigd bij niet betaling van enige overeengekomen termijn het werk terug te nemen. De opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd het materiaal te gebruiken.

2. Bij geschillen over de vraag of aan de opdracht is voldaan wordt bij voorkeur een externe onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De daarvoor voor te schieten kosten worden door beide partijen gelijkelijk gedragen. Beide partijen moeten met de keuze van de deskundige instemmen. Degene die in het ongelijk wordt gesteld draagt de integrale kosten van de deskundige. Een en ander laat onverlet het recht van partijen om zich tot de bevoegde Nederlands rechter te wenden.

Velp, 2013